ทุนพัฒนาตำรา/หนังสือ

ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาตำราขึ้น
เพื่อให้ทุนสนับสนุนผลิตตำราสำหรับคณาจารย์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่รับผิดชอบ และเพื่อเพิ่มจำนวนตำราที่ใช้การเรียนการสอน และเผยแพร่ให้มากยิ่งขึ้น
ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านส่งเค้าโครงตำรา (Out line)
 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559
 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอรับทุนสนับสนุนการเขียนตำรา/หนังสือ
ได้ที่เว็บไซด์งานวิจัยและนวัตกรรม และนำส่งได้ที่
งานวิจัยและนวัตกรรม ชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. แบบคำขอรับทุนสนับสนุนการเขียนตำรา/หนังสือ RT01
2. สัญญารับทุน  RT02
3. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่าย RT03
โฆษณา