ดาวน์โหลดเอกสาร


การขอทุนสนับสนุนวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
1.บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาทุนสนับสนุนวิจัย
2.แบบฟอร์มโครงการวิจัย
3.บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย
4.แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
5.แบบฟอร์มอนุญาตไปราชการ (ทำวิจัย)
6.บันทึกขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ
7.บันทึกรายงานผลการปรับ/แก้ไขโครงการวิจัย
8.ตัวอย่างปกรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
การขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1.บันทึกข้อความเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2.แบบประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3.ตัวอย่างเอกสารชี้แจงเข้าร่วมการวิจัย
4.ตัวอย่างแบบฟอร์มใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
 แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตำรา
 1.บันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตำรา
2.แบบรายงานความก้าวหน้าตำรา
3.ขออนุมัติไปราชการ
4.ใบมอบหมายงาน
5.ใบสำคัญรับเงิน
คู่มือนักวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s