ทุนสนับสนุนวิจัย

 

1. แผนภูมิแสดงจำนวนทุนสนับสนุนวิจัยปีงบประมาณ 2556 ถึง 2558
2.แผนภมูิแสดงจำนวนทุนสนับสนุนวิจัยต่ออาจารย์
3.แผนภมูิแสดงคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินทุนสนับสนุนวิจัย
โฆษณา