ปี 2545 – 2550

1.การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพของประชาชนในจังหวัดนครพนม
2.ปัจจัยที่มีผลต่อทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยในโรงพยาบาลนครพนม
3
.การมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วงในชุมชนบ้านไผ่ล้อม ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม
4
.การคิดแบบมีวิจารณญาณของผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
5
.ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ต่อเนื่อง)ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2545 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
6
.ความพึงพอใจของผู้คลอดต่อการพยาบาลทีได้รับจากนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
7
.ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรีนการสอนวิชาสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
8
.ผลการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมไทยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ต่อสมรรถนะการเรียนรู้และความสุขในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครพนม
9
.การศึกษาและสภาพปัญหาการตายของมารดาและทารกปริกำเนิดจังหวัดนครพนม
1
0.ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุข ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
1
1.คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
1
2.ประเมินผลการดำเนินงานเมืองไทยแข็งแรง
1
3.ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาสารสนเทศทางการพยาบาล
และการสืบค้น
1
4.ทัศนคติต่อการทำงานบริการสุขภาพและการปฏิบัติงานในชุมชนของผู้สำเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม
1
5.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของตำรวจวัยทองในเขตอ.นาแก จ.นครพนม
1
6.ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพเด็กเล็กของชนเผ่าผู้ไทย อ.เรณูนคร จ.นครพนม
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s