ปี 2555

1.ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยทางจิตของผู้ป่วยจิตเวชรายใหม่
2.การพัฒนาหุ่นจำลองการคลอดบุตร
3.การสร้างเสริมสุขภาพจิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม
4.ผลของโปรแกรมการเล่านิทานร่วมกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อความกลัวของเด็กวัยก่อนเรียนที่ได้รับวัคซีน
5.ภาวะสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
6.ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาสื่อสารทางการพยาบาล
7.การรับสารสนเทศทางเพศและพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 5 ในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง
ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม

8.พฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจของวัยผู้ใหญ่ในองค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครพนม
9.ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง 2 ปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

10.พฤติกรรมความเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาลในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติตามการรับรู้ของอาจารย์
และนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
1
1.พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในพื้นที่บริเวณแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s