ปี 2556

1.พฤติกรรมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเขตชายแดนไทย  – ลาว : กรณีศึกษา
ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเขตชายแดนไทย-ลาว

2.การเตรียมตัวสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ตามประสบการณ์
ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม

3.ผลการสอนเพศศึกษาที่เน้นมิติจิตวิญญาณต่อความรู้และเจตคติเรื่องการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น
4.กลยุทธ์ในการส่งเสริมความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี: การทบทวนวรรณกรรม
5.การรับรู้พฤติกรรมเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
6.ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้โมเดลการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนของผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี
ณ โรงพยาบาลศีขรภูมิ

7.ปัจจัยความเสี่ยงต่อสุขภาพที่สัมพันธ์กับการเกิดอาการของโรคจากการทำงานตีเหล็กกรณีศึกษา ชุมชนตำบลนาถ่อน
อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

8.รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาพนักงานตีเหล็ก กลุ่มตีเหล็กตำบลนาถ่อนอำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม

9.การตายดีตามการรับรู้ของพยาบาล: การศึกษาเชิงปรากฎการณ์วิทยา
10.ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

11.การประเมินบัณฑิตตามอัตลักษณ์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
12.ความเสี่ยงต่อสุขภาพและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
13.พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาล
อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม

14.ความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยนครพนม
15.พฤติกรรมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์วัยแรงงานที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี
ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง

16.EFFECTS OF AN INFLUENZA PREVENTION PROGRAM USING
NON-PHARMACEUTICAL PREVENTION MEASURES TO IMPROVE THE KNOWLEDGE,
ATTITUDES AND PRACTICES OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS
IN NAKHON PHANOM PROVINCE, THAILAND
 
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s