พันธกิจ

เพื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จึงกำหนดพันธกิจ ดังนี้

1.  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่เก่ง ดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและได้มาตรฐานสากล
2.  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
3.  บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
4.  ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
5.  บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s