โครงการ/กิจกรรม

     133_header

 


 

1466042064_page1121
เมื่อวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม โดยงานวิจัยและ
นวัตกรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
“คิดโจทย์และเขียนข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนวิจัยจาก วช.”เพื่อพัฒนาทักษะนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ สามารถนำไปตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติได้นั้น
โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ วิทยาลัยฯได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี  กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เป็นวิทยากรบรรยายและผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
และให้ข้อเสนอแนะในการเขียนข้อเสนอการวิจัยแก่ผู้เข้าอบรม ผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ นี้ ทำให้มีข้อเสนอการวิจัยจำนวนทั้งสิ้น 
16 โครงการ ซึ่งลำดับต่อไป งานวิจัยฯ จะดำเนินการติดตามข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับ/แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเสร็จสิ้นแล้วเข้าสู่กระบวนการเสนอเพื่อพิจารณาทุนสนับสนุนวิจัยตามลำดับต่อไป

jklo

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s